Biện pháp tư pháp: Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo Bộ luật hình sự năm 1999

Title: Biện pháp tư pháp: Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo Bộ luật hình sự năm 1999 : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn
Vũ, Thị Phượng
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự – Khoa Luật — . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52835
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Leave a Reply