Pháp luật về chào bán cổ phiếu ra công chúng của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Title: Pháp luật về chào bán cổ phiếu ra công chúng của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 07
Authors: Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn
Vũ, Thị Thanh Tâm
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật Kinh tế – Khoa Luật — . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52831
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Leave a Reply