Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật Việt Nam

Từ lâu, ở các quốc gia phát triển trên thế giới thuế thu nhập cá nhân đã được xem là “trung tâm” của các loại thuế. Xét về góc độ phát triển, thuế thu nhập cá nhân thể hiện mức độ phát triển và trình độ văn minh của mỗi quốc gia. Trong nền kinh tế thị trường, thuế thu nhập cá nhân dược coi là công cụ phân phối thu nhập đảm bảo công bằng xã hội giữa các cá nhân thuộc các tầng lớp dân cư trong xã hội, đảm bảo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước và góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

  • L
Title: Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 50
Authors: Phạm, Thị Giang Thu , người hướng dẫn
Hoàng, Mai Lương
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS.Luật Kinh tế – Khoa Luật — . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52836
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Leave a Reply