Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay

Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã là đường lối chiến lược nhất quán trong mọi giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta, hợp tác xã được từng bước đổi mới theo hướng phù hợp với điều kiện khách quan và trải qua thăng trầm trong thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá chỉ huy sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa..

Title: Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 01
Authors: Đặng, Minh Tuấn , người hướng dẫn
Doãn, Thị Vân Anh
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật – Khoa Luật — . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52837
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Leave a Reply