Bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật ở Việt Nam hiện nay

Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và chính phủ Việt Nam ủy nhiệm cho ông Eric Rosenthal
thực hiện đánh giá và phân tích trong báo cáo này, cùng với những chuyên gia khác của Viện Quốc tế
bảo vệ Quyền Người khuyết tật tâm thần (MDRI). Mục đích chính của báo cáo là để giúp chính phủ
Việt Nam đưa luật pháp và những chính sách của mình phù hợp với Công ước mới của Liên Hiệp Quốc
về Quyền của Người khuyết tật (sau đây viết tắt là CRPD), mà Việt Nam đã ký kết vào ngày 22 tháng 10
năm 2007. Những mục tiêu chính của nhiệm vụ tư vấn này là:
▪ Đánh giá và phân tích văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam liên quan đến trẻ khuyết tật
(TKT) cùng với Công ước CRPD và những hiệp ước, chuẩn mực và tiêu chuẩn khác về NKT
(sử dụng phương pháp rà soát những văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam liên quan đến TKT
do chuyên gia luật trong nước thực hiện);
▪ Rà soát dự thảo Luật Người khuyết tật, rà soát những nhận xét và khuyến nghị để sửa đổi và
hoàn chỉnh luật này;
▪ Soạn thảo những khuyến nghị cho chính phủ Việt Nam về thay đổi chính sách và pháp luật để
việc thực thi những tiêu chuẩn pháp lý mới đã được qui định trong CRPD; những gợi ý này dựa
trên phân tích của chúng tôi về luật pháp Việt Nam cùng với các cuộc phỏng vấn với quan chức
chính phủ, các nhà cung cấp dịch vụ, nhà giáo dục, những người hoạt động về khuyết tật; phân
tích của chúng tôi cũng có thông tin từ các chuyến thăm thực địa đến những chương trình dịch
vụ phục vụ cho cả trẻ em và người lớn khuyết tật tại Việt Nam

Title: Bảo đảm quyền của trẻ em khuyết tật ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Chu, Hồng Thanh , người hướng dẫn
Trần, Thị Huyền Trang
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận án TS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)- Khoa luật — . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52843
Appears in Collections: LAW – Master Theses

Leave a Reply